PU0932 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Anual

Sistema d'avaluació

Prototips

80%

Memòries i informes de pràctiques

20%

Criteris de superació

1. L'alumnat no podrà superar el TFG si no obté una qualificació d'aprovat per part del tribunal.

2. La qualificació global ha de tindre en compte si s'han adquirit les competències assignades al TFG en la memòria de verificació del grau.

3. Els TFG haurien de defensar-se en un acte d'exposició pública davant un Tribunal Avaluador designat per la Comissió Gestora de Grau.

4. No es considerarà presentat i, per tant, no serà avaluat, cap treball que no es presente davant el citat Tribunal Avaluador.

5. Per a superar l'assignatura, l'alumnat haurà d'obtenir una qualificació mínima de 5 en el Tribunal Avaluador designat a aquest efecte.

6. Els criteris d'avaluació aplicats pel tribunal Avaluador tindran en compte els següents aspectes:

- Qualitat científica i/o tècnica del TFG (50%), que s'integra en el tipus de prova de "prototip".

- Qualitat del material escrit i/o audiovisual lliurat (20%), que constitueix el tipus de prova de "memòries i informes de pràctiques".

- Qualitat de la presentació en l'acte d'exposició pública davant el Tribunal (30%), que s'integra en el tipus de prova de "prototip".

7. L'alumnat haurà de demostrar que en la confecció del TFG ha utilitzat materials bibliogràfics o documentals en anglés. Igualment, haurà de presentar un informe-resum del TFG en llengua anglesa així com blocs del treball tal com s'indica en el document d'instruccions, disponible a l'aula virtual.