PU0929 - Empreses de Publicitat i de Relacions Públiques

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura es divideix en dues fases que es complementen. En la primera (teòric-pràctica) la transmissió de coneixements es basa en classes que depenen principalment de l'exposició de temes teòrics per part del professor. També es treballa la reflexió conjunta amb els estudiants, organitzats en equips, que han de desenvolupar alguns dels aspectes teòrics i exemplificar-los

. En la segona fase (pràctica), s'estimula el vessant pràctica des de la filosofia d'actuació professor guia-treball autònom, mitjançant el programa pràctic plantejat.


Per a la preparació y presentació dels treballs s'ha de tenir en compte les directrius del Llibre d'Estil del Grau, disponible a l'aula virtual .