PU0924 - Producció Audiovisual

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Projectes

40%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

 

Treballs acadèmics: els alumnes haurien de realitzar, organitzats per grups, dossiers de producció complets.

Examen.

Les proves estrictament necessàries per a la superació de l'assignatura per part de l'alumnat en la convocatòria, per tant, serà tant la realització i aprovat –amb nota mínima de 5'0 sobre 10) de l'examen; com del treball acadèmic (dossier de producció).