EA0949 - Lingüística Diacrònica de l'Anglès

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

1- Canvi lingüístic: naturalesa, definició i teories. Causes i mecanismes del canvi

2- Els origens de la llengua anglesa: un repàs desde l'Indoeuropeu fins a l'actualitat. Les lleis de Grimm i les lleis de Verner.

3- Revisió i aprofondiment de l'anglés antic, mig i modern amb estudis de xicotets textos

4-Varietats i riquesa dialectal de l'anglés

5-Treball en fons textuals històriques primàries. Aproximació als textos originals i a la crítica textual.