EA0949 - Lingüística Diacrònica de l'Anglès

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen oral

50%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

50%

Criteris de superació

Es requereixen dues proves que computaran el 50% cadascuna. Una part consistirà en una sèrie de tasques que la professora indicarà a principi de curs i la segona part, l'exàmen oral, es basarà en l'anàlisi d'un text històric, per parelles. En les dues proves s'ha d'asolir un nivell de competència de llengua anglesa equivalent a C2. S'han d'aprovar les dues parts, i en cas de suspendre'n una o no presentar-se, la nota serà suspens. Totes dues parts de l'avaluació són recuperables.


Article 11. (Normativa d’avaluació). Realització fraudulenta de proves d’avaluació.
1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.
2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.
3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d’un procediment sancionador.