Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia seguida en aquest curs està centrada a fer l'alumnat partícip actiu del procés d'aprenentatge. Així, l'estudiantat ha de participar en el procés d'aprenentatge que implica del contingut de l'assignatura mitjançant la resolució de tasques complexes de caràcter eminentment pràctic i derivades de la pràctica real de l'àmbit acadèmic. Per tant, el paper actiu de l'alumnat en el seu propi procés  d'aprenentatge, així com el desenvolupament de l'autonomia de l'alumnat i el treball col·laboratiu són alguns dels principis de l'EEES que són essencials en la metodologia d'aquesta assignatura.


El curs està dividit en dues seccions principals que estan interrelacionades (els registres escrits i els registres orals). Ambdues seccions són eminentment pràctiques i impliquen la resolució de tasques específiques.El contingut del curs s'imparteix mitjançant classes magistrals, seminaris i tutories que impliquen treball grupal, individual i posades en comú en les classes presencials. Les tutories personalitzades (prèvia cita) es consideren sessions individualitzades en les quals el professorat ofereix una ajuda personalitzada i supervisa el progrés acadèmic de cada estudiant o estudianta.