Sistema d'avaluació

Examen oral

30%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

20%

Criteris de superació

La nota final es basa en els següents criteris: 
i) Article o treball acadèmic 30% 
ii) Observació de tarees i pràctiques 20%
iii) Examen escrito 20%
iv) Examen oral 30% 

Tot l'estudiantat haurà de presentar un article o treball acadèmic i fer una presentació oral final que haurà de recolzar-se en presentacions electròniques, pòsters o "handouts". La data de presentació dels articles o treballs acadèmics i les presentacions es fixarà abans d'acabar el període de docència de l'assignatura. Les tarees i pràctiques seran optatives i no recuperables. Aquestes tasques es presentaran en una data determinada durant el període de docència de l'assignatura, que serà comunicada en l'Aula Virtual. Els treballs lliurats després de la data fixada no seran considerats per a la seua correcció. 
 

Per a superar l'assignatura és necessari obtenir almenys un 50% de la nota en cadascuna de les activitats i, iii i iv. En cas de no aconseguir el 50% en alguna de les proves, es conservaran les notes de les parts aprovades per a la segona convocatòria. No obstant açò, no podran tenir-se en compte aqueixes notes per al curs següent. Es podrà trobar més informació en l'Aula Virtual de l'assignatura.

Son recuperables activitats i, iii i iv. La activitat ii (Tarees i pràctiques) valorada en un 20% de l’assignatura no es recuperable, ja que és un treball que es realitza al llarg del curs acadèmic i les tasques només es poden realitzar en dates molt concretes.

Es considerarà No Presentat la/l’estudiant que NO presente el treball acadèmic (activitat 1) o NO realitze les proves oral o escrita (activitats iii i iv). 

CRITERIS LINGÜÍSTICS

Seguint els descriptors del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (nivell B2), per a poder superar aquesta assignatura, utilitzant la llengua anglesa, l’estudiantat haurà de ser capaç de:

 • Llegir i entendre textos amb una certa complexitat sobre temes coneguts. 
 • Sintetitzar informació i arguments provinents de diferent fonts.
 • Construir arguments sòlids i especular sobre causes iconseqüències, així com situacions hipotètiques.
 • Proveir informació precisa.
 • Expressar idees abstractes, generalitzar, avaluar, resumir idees pròpies i d’altres autors.
 • Expressar acord i desacord.
 • Produir un discurs oral coherent i utilitzar un número limitat de recursos de cohesió. 
 • Utilitzar un registre acadèmic en l’ús de l’anglès escrit i oral.

L’estudiantat serà capaç d’utilitzar correctament els següents elements lingüístics:

 • Marcadors discursius per a estructurar el discurs formal (“on the one hand” . . .)
 • Connectors: seqüencial – temps passat
 • Connectors que expressen causa i efecte, contrast, etc.
 • Formes verbals: present, passat,  passat continu,  “used to”, “would” expressant hàbit en el passat, plusquamperfet simple i continu, futur (“will” i “going to”) futur continu (Predicció),futur perfecte,futur perfecte continu, pretèrit perfecte,pretèrit perfecte continu, condicionals, Extended phrasal verbs, totes les formes de passiva, discurs indirecte (reported speech) en tots els temps verbals.
 • Oracions principals en estructura correcta i subordinades de relatiu.
 • Verbs modals de deducció i especulació(“can’t have”, “needn’t have”).
 • Articles amb noms abstractes.
 • Adjectius i adverbis, adverbis d’actitud, col·locació d’intensificadors.
 • Ús adequat del lèxic de temes relacionats amb la llengua anglesa.

 

Els errors repetits en l’ús d’aquests elements impedirà la superació d’aquesta assignatura.


Article 11. (Normativa d’avaluació). Realització fraudulenta de proves d’avaluació.
1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.
2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.
3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d’un procediment sancionador.