Activitats

Ensenyaments pràctics (problemes)

37 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE07 - Localitzar, utilitzar, sintetitzar i avaluar críticament informació bibliogràfica, així com la informació continguda en bases de dades

CE09 - Elaborar textos de diferent tipus i registre (argumentatius, expositius, persuasius, etc.) en llengua anglesa

CE26 - Demostrar competència lingüística en llengua anglesa adequada per a produir i comprendre textos detallats complexos, i argumentar diferents punts de vista a un nivell B2, segons el marc comú europeu

CE27 - Ser capaç de relacionar-se en llengua anglesa amb suficient fluïdesa i naturalitat, sense que la comunicació requerisca esforç pels interlocutors o interlocutores, a un nivell B2 segons el marc comú europeu de referència per a les llengües

CG02 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG07 - Coneixement d'una llengua estrangera

CE28 - Comprendre les idees principals de conferències, xarrades i informes, i altres formes de presentacions acadèmiques i professionals lingüísticament complexes en llengua anglesa, a un nivell B2, segons el marc comú europeu de referència per a les llengües

Resultats d'aprenentatge

RA13 - Seleccionar de manera crítica les fonts bibliogràfiques més rellevants per al seu estudi.

RA13 - Reunir la informació pertinent sobre un determinat tema en l'àmbit dels estudis anglesos utilitzant bases bibliogràfiques actualitzades.

RA13 - Redactar una proposta d'investigació utilitzant llenguatge específic acadèmic de la llengua anglesa (nivell B2).

RA13 - Identificar i descriure les característiques pròpies del llenguatge acadèmic de la llengua anglesa en la seua modalitat oral i escrita.

RA13 - Extraure i relacionar les idees fonamentals d'un article de recerca per a poder exposar-les en públic.

RA13 - Exposar oralment en llengua anglesa els aspectes més rellevants d'una proposta de recerca i interactuar amb la presentació dissenyada com a suport visual (nivell B2).

RA13 - Explicar i defensar el procés de recerca dut a terme i els resultats més rellevants de manera oral i escrita en llengua anglesa (nivell B2).