PE0934 - Direcció de Comunicació

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

50%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Presentacions orals i pòsters

20%

Resolució de casos

10%

Criteris de superació

L'assistència a el 85% de les classes és necessària per a poder ser avaluat d'aquesta assignatura a través del mètode de l'avaluació continuada.

La qualificació global de l'assignatura serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en els diferents tipus de proves que consten a l'apartat 10.1 d'aquesta guia docent i que es detallen a continuació:

Avaluació

Segona Convocatòria

Observacions

Activitat

d’avaluació

%sobre la nota final

Recuperable/

No recuperable

% sobre la nota final

Descripció

Requisits

Carpeta d’aprenenatge

50%

Recuperable

50%

Elaboració detreballs acadèmics pràctics a través dels quals s'analitzaran aspectes actuals de la Direcció de la Comunicació. Es realitzaran en grup i la qualificació global serà la mitjana de les notes obtingudes (representarà 40%).

A més, el portfoli es completarà amb una part individual (10%) en la qual, a través de la creació i alimentació d'un bloc o compte en xarxes socials es recollirà l'avanç de l'experiència en la part teòrica de l'assignatura.

Obligatòria.

Serà necessari obtenir una nota mínima de 5.

Resolució de casos

10%

No Recuperable

 

 

0%

 

 

Anàlisi de casos pràctics reals i / o tasques relacionades amb l'assistència a Sessions i Seminaris professionals.

No obligatòria. Únicament es farà mitjana amb les notes superiors a 5.

Presentacions orals

20%

No Recuperable

   20%

S'avaluarà de manera transversal en totes les presentacions i intervencions realitzades a l'Aula.

Obligatòria.

Serà necessari obtenir una nota mínima de 5.

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Recuperable

20%

Anàlisi de l'actualitat més recent i les tendències de comunicació relacionades amb la Direcció de Comunicació.

Obligatòria.

Serà necessari obtenir una nota mínima de 5.


 

No realitzar algunes de les proves suposa un 0 i, per tant, la impossibilitat de fer mitjana per a la superació de l’assignatura en primera convocatòria. Totes les proves avaluables seran recuperables en la resta de convocatòries del curs, a excepció de la resolució de casos i presentaciones orals. Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

Es considerarà "Presentat/Presentada" qui haja presentat almenys el 60% de les proves avaluables.