PE0932 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Anual

Temari

Temari

El TFG en el Grau en Periodisme s'haurà de vincular a una de les següents 3 línies:

A) Iniciació a la investigació científica en l'àmbit del Periodisme. Consistirà en l'elaboració d'un article científic (destinat a una revista especialitzada en ciències de la comunicació i/o periodisme). Aquesta modalitat de TFG es defineix com un treball científic de caràcter empíric mitjançant l'aplicació de tècniques de caràcter quantitatiu, de caràcter qualitatiu o mitjançant l'aplicació d'ambdues modalitats o podrà ser un treball resultant de l'ús de dades secundàries. L'extensió serà de 25 a 30 pàgines (18 000 paraules, aproximadament) i es redactarà amb un interlineat d'1,5 i amb un cos de lletra 12 Arial. L'estructura del TFG respondrà als apartats propis d'un article científic (introducció, objectius i hipòtesis, marc teòric i/o revisió de la literatura acadèmica, metodologia, resultats, conclusions i bibliografia). S'haurà de presentar, així mateix, un resum executiu de l'article de 1500 paraules en anglès. La realització de TFG en aquesta línia haurà de ser, sempre, de forma individual i no s'admetran els treballs col·lectius.

B) Desenvolupament de projectes professionals de creació d'iniciatives o empreses periodístiques. Consistirà en l'elaboració d'un pla de negoci complet que es basi en una idea innovadora, aplicable i viable sobre algun tipus de negoci relacionat amb l'àmbit del periodisme. Aquesta modalitat de TFG pretén explotar l'esperit emprededor de l'alumnat i potenciar la seva capacitat per a la creació d'oportunitats d'autoocupació. Per tant, el criteri fonamental d'aquesta línia serà l'aplicació professional de la proposta presentada. L'extensió del treball serà de 30 a 50 pàgines i es redactarà mitjançant un interlineat d’1,5 i amb un cos de lletra 12 Arial. S'haurà de presentar, així mateix, un resum executiu del treball de 1500 paraules en anglès. L'estructura del TFG respondrà als apartats propis d'un pla de negoci i a la formulació d'una proposta empresarial. No s'exigirà la posada en marxa de la proposta plantejada, ja que es tracta de l'elaboració d'un projecte. La realització de TFG en aquesta línia haurà de ser, sempre, de forma individual i no s'admetran els treballs col·lectius.

C) Elaboració de productes periodístics finalitzats. Consistirà en l'elaboració d'un producte de naturalesa periodística que es basi en estándards de qualitat professional. Aquesta línia exigirà no només la ideació sinó també la producció i finalització del producte elaborat. Juntament amb el producte acabat haurà de lliurar-se un informe on es detallin els passos i fases desenvolupats en l'elaboració del producte. Aquesta modalitat s'orienta cap a la confecció de productes de naturalesa complexa. En aquest sentit, la Comissió Gestora de Grau definirà el tipus de productes susceptibles d'englobar-se dintre d'aquesta línia. Principalment, s'orientaran cap als camps del periodisme audiovisual (televisiu i/o radiofònic) i multimèdia (periodisme digital i productes transmèdia). L'informe-memòria valoratiu del procés de producció haurà de tenir una extensió de 8 a 15 pàgines amb un interlineat d'1,5 i amb un cos de lletra 12 Arial. S'haurà de presentar, així mateix, un resum executiu del treball de 1500 paraules en anglès. La realització de TFG en aquesta línia podrà ser individual o col·lectiva (en condició del producte periodístic), encara que no s'admetran els treballs integrats per grups de més de 2 persones, sempre que estigui justificat.