PE0932 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

El Treball Fi de Grau (TFG) és el resultat d'un treball autònom de l'alumnat, realitzat sota la tutela d'un/a professor/a tutor/a. 

El procediment docent per a l'elaboració del TFG serà el següent:

1. L'alumnat presenta durant els primers mesos del curs una proposta de treball que s'emmarque dintre d'algunes de les 3 línies definides. Hi haurà un màxim de 3 rondes de presentació de propostes de TFG. 

2. La Comissió Gestora de Grau, a proposta del coordinador/a del TFG, avalua i aprova, si escau, les propostes. Després d'això, procedeix a assignar a un/a tutor/a per a cadascun dels treballs presentats. La Comissió Gestora de Grau és l'òrgan competent per a resoldre la petició de canvis en el tema o tutor/tutora assignat, que haurà de sol·licitar-se pel Registre, de manera motivada.

3. Els tutors o tutores han d'establir el sistema de seguiment i tutorització dels treballs que inclou, almenys, la realització de 3 tutories personals. Aquell alumnat que es trobe en estades de mobilitat podrà desenvolupar tutories virtuals.

4. Una vegada finalitzat el TFG, la tutora o tutor ha d'elaborar un informe valoratiu per escrit al president del tribunal examinador, al menys, amb una setmana d'antelació, seguint el model que establirà la Comissió Gestora de Grau.

5. La data de presentació màxima del TFG és l'últim dia de docència del segon semestre del curs.

6. El TFG ha de defensar-se en un acte d'exposició pública davant d'un tribunal examinador designat per la Comissió Gestora de Grau i format per 3 membres amb el rang de doctor/a . La Comissió Gestora de Grau establirà amb anterioritat les característiques i format de l'acte d'avaluació (durada de la presentació, etc.).