PE0932 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Anual

Sistema d'avaluació

Prototips

80%

Memòries i informes de pràctiques

20%

Criteris de superació

Els TFG han de defensar-se en un acte d'exposició pública davant un tribunal avaluador designat per la Comissió Gestora de Grau i format per 3 membres amb el rang de doctor/a. L'exposició davant del tribunal ha de ser presencial i no s'acceptaran presentacions virtuals.

No es considerá presentat i, per tant, no serà avaluat cap treball que no es presente davant el citat tribunal avaluador.

Per a superar l'assignatura, l'alumnat haurà d'obtenir una qualificació mínima de 5 per part del tribunal avaluador designat a aquest efecte.

Els criteris d'avaluació aplicats pel tribunal avaluador tindran en compte els següents aspectes: qualitat del treball (80%) i qualitat de la presentació en l'acte d'exposició pública davant el tribunal (20%).

L'alumnat haurà de demostrar que en la confecció del TFG ha utilitzat materials bibliogràfics o documentals en anglès. Igualment, haurà de presentar un informe-resum del TFG redactat en llengua anglesa. En l'avaluació oral davant del tribunal es deurà presentar una part del treball en anglès.