PE0932 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Anual

Activitats

Tutories

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 137,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Adaptació a noves situacions.

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG05 - Capacitat d'organització i planificació.

CG07 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

CG10 - Creativitat.

CG13 - Iniciativa i esperit emprenedor.

CG16 - Raonament crític.

CG19 - Presa de decisions.

Resultats d'aprenentatge

98 - Capacitat per a desenvolupar un producte final de naturalesa periodística basat en la qualitat.

288 - Habilitat per a dominar les distintes fases de producció que es veuen implicades en l'elaboració d'un producte periodístic, des del seu projecte inicial fins a l'execució final.

156 - Capacitat per a dur a terme una investigació de caràcter acadèmic (teòrica i empírica) sobre aspectes propis de l'àrea de coneixement de periodisme.