PE0928 - Ciberperiodisme

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

TEMA 1. Introducció: orígens i evolució del periodisme digital

TEMA 2. Ciberperiodisme i cibermitjans

TEMA 3. Fonaments teòrics del relato informatiu hipertextual

TEMA 4. Aspectes clau de la redacció periodística digital

TEMA 5. Evolució dels gèneres periodístics en l’entorn digital

TEMA 6. Nous formats periodístics en l’entorn digital

TEMA 7. El periodista digital en el seu entorn de treball

TEMA 8. Periodisme digital des d’una perspectiva ètica