PE0913 - Empreses de Comunicació

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

A continuació s'exposen les línies generals del programa de l'assignatura que estarà subjecte a possibles canvis en funció de les característiques del grup d'estudiants que la cursen i de l'evolució del propi escenari de les empreses que componen el teixit empresarial comunicatiu.

 

Introducció. Conceptes fonamentals
 

Lliçó 1ª Empresa i empresari

1.1. L'empresa com realitat econòmica.

1.2. Tipus d'empreses.

1.3. Àrees funcionals.

1.4. La responsabilitat social en l'empresa.
 

Lliçó 2ª Dimensió jurídica i problemes pràctics

2.1. El Dret Mercantil

2.2. Elements jurídics de l'empresa

2.3. L'empresari individual versus empresari social

2.4. Societats Limitades i Anònimes Laborals.

2.5. Classificació de societats mercantils. 1. Col·lectives. 2. Comanditarias. 3. Limitades i Limitada nova empresa. 4. Anònimes. Les accions. 5. Cooperatives

2.6. Organització de les societats mercantils
 

Lliçó 3ª Entorn econòmic

3.1. Espanya i la Unió Europea. Entorn econòmic

3.2. L'activitat econòmica: Producció, renda i despesa

3.3. Els mercats: de productes, de treball i de capitals

3.4. El sistema de preus: L'oferta i la demanda

3.5. Objectius econòmics: El creixement, l'atur, la inflació i el dèficit

3.6. Els diners: la política monetària

3.7. El desenvolupament

3.8. Altres sistemes econòmics
 

Lliçó 4ª La comunicació i el mercat.

4.1. Anàlisi i mesurament de la demanda

4.2. Anàlisi de la producció i els costos

4.3. Els preus de mercat i la comunicació
 

Lliçó 5ª El sistema fiscal

5.1. Principis de la imposició

5.2. Introducció al sistema fiscal espanyol

5.3. Principals imposats en el sistema fiscal espanyol. Característiques
 

Lliçó 6ª Teories de l'organització

6.1. Introducció. L'estructura de les organitzacions

6.2. Escoles clàssiques, conductistas, sistémicas.
 

Lliçó 7ª. La presa de decisions.

7.1. La decisió empresarial

7.2. Els objectius

7.3. Planificació i control de gestió