PE0913 - Empreses de Comunicació

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura inclou classes teòriques, sessions pràctiques i l'assistència a un seminari.

TEORIA

La teoria s'avalua amb un examen escrit.

- L'examen inclou preguntes de comprensió i exercicis teòrico-pràctics

- Durarà 90 minuts

- Es qualifica de 0 a 10 punts. Suposa el 50% de la nota de l'assignatura

 

PRÀCTIQUES I SEMINARI

Les pràctiques es desenvolupen en equip, principalment, a través de dues activitats:

1. Creació d'una empresa: de 0 a 10 punts (durant el curs)

Cadascuna de les fases es valorarà de 0-10 (inclosa la presentació) i la nota global serà la mitjana de totes les fases.

2. Elaboració del seguiment de mitjans: de 0 a 10 punts (durant el curs)

Cadascuna de les fases es valorarà de 0-10 (inclosa la presentació) i la nota global serà la mitjana de totes les fases.

La nota final de la part pràctica serà la mitjana entre els blocs de pràctiques (de 0 a 10) i suposarà el 50% de la nota final.

Normalment tots els membres de l'equip obtindran la mateixa nota, excepte si resulta evident la manca de col·laboració o integració en el grup d'algun dels seus components. En aquest cas, podria ser qualificat amb una nota inferior.

Les pràctiques i el seminari s'avaluen dins dels ítems "Elaboració de treballs acadèmics", "Presentacions orals i pòsters" i "Projectes" previstos en els tipus de prova del sistema d'avaluació (veure epígraf 10.1 d'aquesta guia docent).


APRENENTATGE COOPERATIU

La filosofia pedagògica que sustenta aquesta assignatura té l'objectiu d'un aprenentatge cooperatiu i progressiu de l'alumnat. Per això, les classes combinaran les explicacions per part del professorat amb la realització d'exposicions en grup, treballs individuals (assagístics o creatius) i investigacions en grup sobre temes de l'assignatura (que seran exposats posteriorment en classe). Amb l'objectiu que l'estudiantat guanye progressivament autonomia en el seu aprenentatge, inicialment els continguts seran aportats majoritàriament pel professorat. Posteriorment, es combinaran les aportacions de l'alumnat i del professorat a través del programa de pràctiques proposat en l'assignatura.

L'aprenentatge cooperatiu reforça aspectes característics del procés de convergència europea i permet a l'alumnat ser el protagonista, fer-se més responsable dels seus estudis. El professor és facilitador i mediador en el procés d'ensenyament-aprenentatge. Una de les tècniques que s'utilitza per aplicar aquesta metodologia és el treball en grup. El principal objectiu és aconseguir que els membres del grup col·laboren entre si. Seguint amb la filosofia de "comunitat d'aprenentatge" que promulga l'Escola de Comunicació, per al desenvolupament de les pràctiques, l'alumnat s'agrupa en "agències" de no més de sis components i s'entrena en habilitats per a la comunicació i les relacions interpersonals necessàries per treballar en equip, produint-se el procés d'ensenyament-aprenentatge entre diferents agents de manera interrelacionada (companys-companys // professor-companys).