PE0909 - Anglès Professional per a Comunicadors (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Procés d'autoavaluació (oral, escrita, individual, grupal)

15%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Presentacions orals i pòsters

5%

Criteris de superació

L'alumnat haurà de fer les següents proves: 
 
- Examen escrit (70%). Aquesta prova únicament podrà realitzar-se una vegada finalitzat el curs i en les dates oficials.
 
- Exercici d'autoavaluació incorporat a l'examen escrit (15%).

- Es considerarà que un estudiant ha aprovat l'assignatura només si aprova l'examen escrit amb l'exercici d'autoavaluació (mínim: 50% de la nota de l'examen).
 
- Prova de comunicació oral en públic (15%). Aquesta prova inclou una presentació oral a classe i la presentació escrita de la seva corresponent tasca acadèmica. Aquesta prova només es podrà realitzar en les classes presencials del curs i en les dates assignades per a aquesta. Aquesta prova és obligatòria i no és recuperable. No realitzar la prova de comunicació oral implica la qualificació de "No Presentat".
 
- Només es considerarà "Presentat / Presentada" a aquell estudiant que es presenti a l'examen final escrit i que faci la prova de comunicació oral en públic (les dues proves).