PE0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Metodologies d'ensenyament-aprenentatge a desenvolupar: Per a desenvolupar i arribar a totes les competències plantejades per a aquesta assignatura, les sessions es conceben de la següent manera:

Sessions teòriques S'utilitzarà, principalment, la classe magistral on s'explicaran els continguts teòrics de l'assignatura. L'exposició es plantejarà de forma interactiva, amb la formulació de preguntes o simulació de casos sobre un tema, per a fomentar així la participació activa de l'alumne i facilitar l'assimilació dels conceptes.

Sessions pràctiques En cadascun dels temes de l'assignatura es plantejaran diverses activitats pràctiques dirigides, fonamentalment, a despertar la curiositat de l'alumne i a guiar-li en el procés d'enteniment i assimilació dels continguts exposats. Les principals metodologies de treball seran l'estudi de casos i l'aprenentatge orientat a projectes. Les activitats proposades per a això podran consistir en la presentació i resolució de casos, debats, anàlisis de peces publicitàries, plantejament de preguntes reflexives sobre textos o imatges, etc.

Sessions de tutoria Durant aquestes sessions, els estudiants podran preguntar, bé de forma presencial o de forma intervinguda a través de l'aula virtual, totes aquelles qüestions, dubtes i aclariments que necessiten resoldre. Podran sol·licitar assessorament sobre la forma d'abordar els treballs plantejats en classe, demanar informació addicional o bibliografia sobre els continguts vists, exposar els seus problemes a l'hora d'abordar l'estudi de l'assignatura o la realització dels treballs requerits, etc. També es realitzaran en aquestes sessions el seguiment dels grups de treball, orientació de les activitats realitzades i formes de millorar-les, supervisió de la progressió de l'alumne i resolució de qualsevol altra qüestió que l'alumne requerisca del professor.

Seminaris Durant el semestre, els alumnes realitzaran 2 activitats-seminari de caràcter obligatori: el seminari de parlar en públic, on després d'unes pautes i tècniques explicades en classe, alguns estudiants haurien de preparar i exposar un tema a la resta de companys i els alumnes que no exposen deuran analitzar i valorar el que s'ha realitzat correctament i el que és millorable; i un seminari de "contactes professionals" en el qual els alumnes acudiran a una conferència impartida per un professional en actiu del sector. En ambdós casos, els alumnes haurien de realitzar una memòria de l'activitat realitzada.

La preparació i presentació de treballs ha de seguir les directrius del LLIBRE D'ESTIL del Grau, disponible a l'aula virtual.