CA0946 - Models de Representació en el Cine Espanyol

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

Proves:

Elaboració de treballs acadèmics (exposicions individuals i en grup, treballs): 20%

Examen escrit: 80%

 

La qualificació global serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en els diferents tipus de proves que consten en l'apartat 10.1 d'aquesta guia docent. 

Per a fer la mitjana i superar l'assignatura, s'haurà d'obtindre, com a mínim, un aprovat (5 sobre 10) en cada tipus de prova. L'assistència al 85% de les classes pràctiques és necessària per a ser evaluat en primera convocatòria, que segueix el mètode d'avaluació contínua

Per a superar l'assignatura caldrà obtenir, com a mínim, un 5 sobre 10 en l'examen escrit i un 5 sobre 10 de mitjana global en el total dels treballs acadèmics (s'ha de superar el 5 en almenys el 80% d'aquests treballs acadèmics). Totes les proves son recuperables en segona convocatòria.

Criteris per a considerar-se presentat o presentada a l'assignatura:

Fer l'examen escrit. Haver participat en el 80% dels treballs acadèmics planificats.

Per a la segona convocatòria es guardarà la nota dels treballs acadèmics de la primera convocatòria en cas d'haver suspès únicament l'examen escrit.

No realitzar alguna de les proves suposa un 0 i la impossibilitat de fer mitjana per a la superació de l'assignatura en primera convocatòria. 

Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han sigut superades. 

No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors. Es considerarà "Presentat o presentada" qui es presente a l'examen escrit i haja presentat almenys el 60% del total de les proves avaluables. 

Tots els treballs han de lliurar-se a través de les tasques habilitades en l'Aula Virtual.