CA0945 - Models de Representació en l'Audiovisual Contemporani

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

50%

Criteris de superació

N'hi ha proves de dos tipus:

Presentació grupal o examen escrit (50%).

Elaboració de treballs acadèmics (50%).

a) Cada prova ha de salvar-se amb un mínim del 50%.

b) Les proves que necessàriament ha de superar l'estudiantat són:

- Presentació grupal, o bé prova teòrica amb el suport dels materials que l'alumnat considere adequats (bibliografia, notes...), de preguntes de desenvolupament, consistents en l'anàlisi d'un fragment visionat in situ (i identificat pel professorat a través de les dades relatives al director o directora, la nacionalitat i l'any de producció). Valor: 50%.

- Treball de 15 fulls com a màxim, espaiat d'1,5, Times New Roman 12 i marges de 3 x 3 cm, el qual ha de versar sobre un film rellevant que il·lustre les característiques d'un dels epígrafs del programa, i on s'hauria de relacionar els dos elements (pel·lícula i conceptes). Valor: 50%.

NOTES IMPORTANTS:

Es considera imprescindible la consulta de bibliografia especialitzada i específica. Amb la deguda antelació, es podrà sol·licitar al professorat (en horari de tutoria, preferentment) assessorament per a la recerca, selecció i obtenció. Els treballs presentats en aquesta assignatura han d'incloure bibliografia, referenciada de forma abreujada i extesaa seguint les normes de citació APA (7ª edició), disponibles en: https://normas-apa.org/introduccion/actualizaciones-en-la-7ma-septima-edicion-de-las-normas-apa/


- Fins a un punt de bonificació per l'assistència a seminaris i participació en les classes, la inscripció en altres activitats o la realització de treballs suplementaris (fins a l'altre mig punt).

En cap cas es respondrà a correus electrònics que pregunten per les informacions de caràcter general relacionades amb l'assignatura, metodologia i dates d'avaluació incloses que figuren en el SIA o en l'Aula Virtual.

Així mateix, les dates establides per a l'entrega de documentació (en el cas del treball, el dia de l'examen) seran d'aplicació general i inamovibles.

Totes les proves són recuperables; el requisit per a constar com a presentat o presentada en una convocatòria és l'entrega de totes les proves citades; l'assistència no és imprescindible per a la teoria, sí en les pràctiques per tal de tenir qualificació amb avaluació continua en primera convocatòria.