CA0934 - Direcció de Comunicació

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura es basa en dos pilars metodològics fonamentals: el treball autònom i el treball en grup.

Les classes seguiran una metodologia activa que combinarà seminaris de debat sobre textos o altres materials aportats pel professorat o per l'estudiantat, i que es complementaran amb explicacions del professorat, activitats pràctiques i anàlisis i debats conjunts sobre casos pràctics.

Classe de pràctica

En cadascuna de les pràctiques que durant el curs es faran es plantejaran activitats pràctiques dirigides fonamentalment a encuriosir de l'alumnat i a guiar-li en el procés d'enteniment i assimilació dels continguts exposats en teoria. Les principals metodologies de treball seran la resolució de casos reals, l'anàlisi i la reflexió crítica d'accions relacionades amb la gestió d'intangibles. Els grups treballaran conforme a les indicacions del professorat i els treballs s'exposaran a l'aula.

Seminari d'avaluació obligatòria

Hi haurà un seminari que es plantejarà durant el curs acadèmic.

IMPORTANT: La preparació i presentació de treballs ha de seguir les directrius del LLIBRE D'ESTIL del Grau, disponible a l'aula virtual.