CA0934 - Direcció de Comunicació

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

50%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Presentacions orals i pòsters

20%

Resolució de casos

10%

Criteris de superació

PRIMERA CONVOCATÒRIA

SEGONA CONVOCATÒRIA

OBSERVACIONS

ACTIVITAT D'AVALUACIÓ

% EN LA NOTA FINAL

RECUPERABLE / NO RECUPERABLE

% EN LA NOTA FINAL

REQUISITS

Portafolis d’aprenentatge

50%

Recuperable

50%

Nota mínima 5 per a fer la mitjana

Presentacions orals

20%

No recuperable

0%

No s'exigeix nota mínima

Treballs acadèmics

20%

Recuperable

20%

Nota mínima 5 per a fer la mitjana

Resolució de casos

10%

No recuperable

0%

No s'exigeix nota mínima


• La qualificació global serà el resultat de la qualificació obtinguda per la suma de les diferents proves avaluadores. 
• Ja que l'elaboració de treballs en grup es traduirà en una nota individual, la participació en l'elaboració i presentació d'aquests és requisit imprescindible perquè l'alumnat siga avaluat.
• Durant el mateix curs acadèmic es conservaran les notes de les proves que han sigut superades.
• Les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.
• Es considerarà 
«Presentat o presentada» qui entregue almenys el 60% del total de les proves avaluables.

- Actuacions fraudulentes, autenticitat i autoria.
En qualsevol prova, l'alumnat està obligat a complir les regles sobre autenticitat i autoria. Les conductes o actes que les contravinguen implicaran la qualificació de zero en la prova, en aquesta convocatòria, sense perjudici del procediment disciplinari que es puga incoar contra l'estudiant o estudianta i, si escau, la sancióprocedent d'acord amb la legislació vigent.
És recomanable consultar la Normativa d'Avaluació dels Estudis Oficials de Grau.