CA0932 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Anual

Sistema d'avaluació

Prototips

80%

Memòries i informes de pràctiques

20%

Criteris de superació

a) Cada prova ha de salvar-se amb un mínim del 50% de la qualificació possible.

b) Les proves que necessàriament ha de superar l'estudiantat són:

Els TFG han de defensar-se en un acte d'exposició pública davant un tribunal avaluador, designat per la Comissió Gestora de Grau i format per tres membres amb el rang de doctor o doctora.

No es considerarà presentat i, per tant, no s'avaluarà cap treball que no es presente al Tribunal Avaluador.

Per a superar l'assignatura, l'alumnat ha d'obtenir una qualificació mínima de 5 en el Tribunal Avaluador designat a l'efecte.

L'alumnat ha de demostrar que en la confecció del TFG ha utilitzat materials bibliogràfics o documentals en anglès.

Els treballs presentats en aquesta assignatura han d'incloure bibliografia, referenciada de forma abreujada i estesa seguint les normes de citació APA (7ª edició), disponibles en: https://normas-apa.org/introduccion/actualizaciones-en-la-7ma-septima-edicion-de-las-normas-apa/

La Comissió Gestora de Grau ha d'elaborar una normativa específica i detallada del procediment d'elaboració i avaluació del TFG.