CA0928 - Empresa Audiovisual

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

A continuació s'exposen les línies generals del programa de l'assignatura.

El detall del temari s'adaptarà a les característiques del grup d'estudiantat que la curse.

PRIMERA PART. L'empresa audiovisual: aspectes economicofinancers bàsics i la seua comunicació

Tema 1: Estructura economicofinancera de les empreses audiovisuals

1.1. El patrimoni empresarial de les empreses audiovisuals.

1.2 Els comptes anuals de les empreses audiovisuals.

1.3. Documents financers complementaris.

Tema 2. La comunicació mercantil i financera en empreses audiovisuals

2.1. Comunicació mercantil.

2.2 La comunicació financera.

SEGONA PART. Gestió i organització de recursos en les empreses audiovisuals

Tema 3. Inversió i finançament de l'empresa i del producte audiovisual

 3.1 La inversió en les empreses audiovisuals.

 3.2 El finançament a curt, mitjà i llarg termini de les empreses audiovisuals.

 3.3 Alternatives d'inversió/finançament. El mercat de valors.

 3.4 El finançament d'una obra cinematogràfica i audiovisual.

Tema 4. Direcció i organització de l'empresa audiovisual

 4.1 Especificitats de la direcció de negocis audiovisuals.

 4.2 L'estructura organitzativa en empreses audiovisuals: aproximació a les noves estructures organitzatives.

Tema 5. Aspectes comercials de les empreses audiovisuals

 5.1 Venda de l'espai comercial.

 5.2 Canals de distribució i exhibició del cinema i del producte audiovisual.

Tema 6. Altres activitats empresarials de l'audiovisual

 6.1 Les empreses del sector fotogràfic: classificació.

 6.2 Canvis originats per la digitalització en les empreses del sector fotogràfic.

TEMARI DE PRÀCTIQUES:

Bloc I: El pla de viabilitat

-Naturalesa i objectius del pla de viabilitat

-Parts d'un pla de viabilitat d'una empresa audiovisual:

Pràctica 1: presentació de l'empresa: idea del projecte, promotors, descripció breu de l'empresa i el producte.

Pràctica 2: identitat visual corporativa de l'empresa. Auditoria d'imatge bàsica.

Pràctica 3: anàlisi del mercat actual i potencial.

Pràctica 4: anàlisi econòmica de l'entorn, sector. DAFO.

Pràctica 5: pla de màrqueting. Objectius, estratègies i aplicació del mix de màrqueting.

Pràctica 6: anàlisi econòmica i financera. Anàlisi del balanç de Situació.

Pràctica 7: Presentació en públic del pla de viabilitat complet.

Bloc II: Seguiment de mitjans

Pràctica 1: l'empresa audiovisual, resultats economicofinancers bàsics, i altres dades comptables. Comunicació financera.

Pràctica 2: Inversió i finançament de l'empresa i del producte audiovisual.

Pràctica 3: Aspectes comercials i de l'organització i gestió de les empreses audiovisuals.