CA0928 - Empresa Audiovisual

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Quant a la metodologia utilitzada, l'assignatura es divideix en dues fases. En la primera (teoricopràctica) el procés d'ensenyament-aprenentatge es desenvolupa amb la transmissió de coneixements en classes que depenen principalment de l'exposició de temes teòrics per part del professorat. També es treballa la reflexió conjunta amb els estudiants i les estudiantes, organitzats en equips, que han de desenvolupar alguns dels aspectes teòrics i exemplificar-los, i resoldre problemes.

En la segona fase (pràctica) s'estimula el vessant pràctic, amb la realització dels treballs que s'expliquen en els blocs desenvolupats sota. La docència a la Universitat Jaume I defensa, com un dels seus pilars fonamentals, la integració i l'ús de les noves tecnologies en l'aula. D'aquesta manera, els i les alumnes poden recollir els apunts i altres materials des de la pàgina web de l'Aula Virtual de l’UJI, on, prèviament, es posa a la disposició de l'alumnat el material que es presentarà en les sessions teòriques i pràctiques. L'alumnat també tindrà a la seua disposició, al Servei de Reprografia de la Facultat, aquells materials que es considere adequat.

A més, des de l'instrument de comunicació de l'Aula Virtual, l'alumnat podrà utilitzar també un fòrum de comunicació entre tots els estudiants, estudiantes i el professorat de l'assignatura, entre altres usos.

El professorat utilitzarà la lliçó magistral participativa combinada amb la resolució de problemes per a l'explicació dels temes teòrics. Es tracta d'aconseguir un aprenentatge actiu i cooperatiu, amb la resolució de problemes per part de l'alumnat, els quals ajuden en el desenvolupament adequat del seu procés d'ensenyament-aprenentatge. Es tracta de promoure el coneixement per comprensió, en un ambient de treball personal i cooperatiu entre l’alumnat on el protagonisme i la responsabilitat recau en ells i elles.

Altres activitats d'ensenyament-aprenentatge a realitzar pels estudiants i estudiantes són les explicades seguidament. Aquestes s'agrupen en tres blocs amb subdivisió, al seu torn, de diverses parts (pràctiques). Totes aquestes activitats pràctiques es realitzaran seguint una de les tècniques que s'utilitzen per a aplicar l'aprenentatge cooperatiu, el treball en grup, el principal objectiu del qual és aconseguir que els membres del grup col·laboren entre si. L'alumnat disposarà de fitxes, model a seguir, que el professorat proporcionarà a través de l'Aula Virtual a manera de guia. Els treballs han d'adaptar-se a aquest material.

Bloc I. Pla de viabilitat. Consisteix a realitzar per l’alumnat, en grups, un pla de viabilitat del projecte empresarial simulat, que es va plantejar en l'assignatura Empreses de Comunicació, del curs anterior. En l'apartat del temari de pràctiques s'especifica la divisió d'aquest bloc d'activitats en diferents pràctiques parts, d'aquest pla global i una pràctica més, al final del curs, la qual consistirà en la presentació en públic del pla de viabilitat complet.

Bloc II. Seguiment de mitjans. Aquests treballs, a realitzar per l’alumnat, també per grups, tenen una relació molt estreta amb la part teòrica de l'assignatura, i es presentaran en funció dels conceptes teòrics que s'impartisquen i estudien en cada moment. Consisteix a cercar, descriure i analitzar notícies de diverses publicacions o mitjans, sobre les temàtiques escollides prèviament pel professorat i relacionades amb el temari de teoria de l'assignatura.

El treball ha d'adaptar-se a l'esquema a desenvolupar que proporcionarà el professorat. S'exposaran oralment i analitzaran i debatran en classe els treballs seleccionats pel professorat.

Bloc IV, Assistència a seminaris, tallers... Cada equip o grup de treball presenta un comentari crític de les activitats que se'ls indique. L’estudiantat desenvoluparà aquest treball segons un model de fitxa de comentari crític que se'ls proporcionarà, i han de relacionar l'activitat amb l'assignatura, el seu interès científic i professional, adquisició de terminologia professional, aportacions d'altres autors i autores a la temàtica tractada, etc.

 Els treballs es presentarán i elaborarán seguint les normes del LLIBRE d'ESTIL del Grau, que es troba a l'aula virtual