CA0928 - Empresa Audiovisual

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 54
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 36
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Adaptació a noves situacions.

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG05 - Capacitat d'organització i planificació.

CG06 - Compromís ètic.

CG10 - Creativitat.

CG11 - Habilitats en les relacions interpersonals.

CG13 - Iniciativa i esperit emprenedor.

CG14 - Lideratge.

CG15 - Motivació per la qualitat.

CG16 - Raonament crític.

CG18 - Resolució de problemes.

CG19 - Presa de decisions.

CG20 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

98 - Capacitat per a emprendre, assumir el lideratge en projectes, i coordinar equips resolent conflictes derivats de la gestió organitzativa i comercial amb capacitat negociadora en aquest tipus d'empreses.

86 - Capacitat per a dirigir de forma eficaç empreses audiovisuals, prenent decisions estratègiques adequades en termes de finançament, inversió, estudis de mercat, de l'entorn, de recursos humans, promovent actuacions responsables i de qualitat.

68 - Capacitat per a comunicar-se en els àmbits economicofinancer i empresarial i entendre l'entorn de l'empresa, en el que el futur professional haurà de desenvolupar-se.

52 - Capacitat per a aplicar correctament les distintes normatives jurídiques d'aplicació en el camp de la gerència de l'empresa audiovisual.

130 - Capacitat per a percebre analíticament i críticament la realitat empresarial del sector audiovisual, adaptar-se als seus canvis i detectar negocis emergents.

124 - Capacitat per a la busca i utilització de fonts d'informació i eines de valoració de caràcter economicofinancer.

120 - Capacitat per a interpretar dades de caràcter economicofinancer i poder elaborar i analitzar críticament la informació econòmica i empresarial.