CA0924 - Producció Audiovisual

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La filosofia pedagògica que sustenta aquesta assignatura té com a objectiu un aprenentatge cooperatiu i progressiu de l'alumnat.

Per això, les classes combinen les explicacions del professorat amb la realització, presentació per a la posada en comú i discussió (suggeriments, correccions, etcètera) pels grups que han de treballar, organitzats, l'alumnat, dels dossiers de pràctiques, consistents en projectes de producció.

Com queda reflectit en el quadre d'activitats, la distribució de les classes és de:

- 24 hores de teoria (grup complet, de 90 estudiants i estudiantes) i

- 24 hores de pràctiques (dos grups reduïts, de 45 estudiants i estudiantes).

Pel fet que en les pràctiques es realitzen treballs diaris en classe, és a dir avaluació contínua, és obligatòria l'assistència, almenys un mínim del 85%. És a dir, es poden fallar dos dies sense justificació. Les justificacions se suposen només per qüestions de malaltia amb informe mèdic o de força major. En la segona convocatòria, l'alumnat tindrà opció a examinar-se de les pràctiques presentant el mateix treball que els seus companys o companyes, però en aquest cas de manera individual i haurà de ser diferent del presentat pel seu equip en primera convocatòria, si ja s'ha presentat.