CA0924 - Producció Audiovisual

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Criteris de superació

Projectes: l'alumnat ha de realitzar, organitzat per grups, dossiers de producció complets.

Examen.

És necessari traure una qualificació mínima de 5 sobre 10 en totes les proves de l'apartat 10.1 per a superar l'assignatura.

Totes les proves són recuperables; el requisit per constar com a presentat en una convocatòria és entregar totes les dites proves; en teoria no és imprescindible l'assistència, en pràctiques és necessari arribar al 85% per optar a ser avaluat en primera convocatòria en avaluació contínua.

El seminari es bonificarà amb fins a un punt.