CA0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

1El El procés d'ensenyament/aprenentatge es fonamentarà en tècniques d'aprenentatge cooperatiu, i en la cerca i utilització autònomes de fonts acadèmiques, periodístiques i audiovisuals, un cop el professor haja contextualitzat els diferents temes i n'haja explicat els conceptes clau.

       La preparació i presentació de treballs han de seguir les directrius del LLIBRE D'ESTIL del Grau, disponible en l'aula virtual.