CA0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

50%

Criteris de superació

- Components i ponderació de l'avaluació. 

  • examen de teoria (50%)
  • Treballs acadèmics (50%) - Inclouen un treball vinculat al Seminari de l'assignatura (10%).

- És obligatori aprovar l'examen per optar a aprovar l'assignatura. Si no s'aprova, la nota de l'examen romandrà com a nota final de l'assignatura. L'examen és recuperable en la segona convocatòria.

- Lllevat de la nota del treball vinculat al seminari (10%), la nota de la resta de treballs (40%) és recuperable en la segona convocatòria mitjançant la presentació de nous treballs

- Dins dels criteris d'avaluació es considera un assumpte prioritari l'ortografia. Per això, en tots els exercicis avaluables del semestre es consideraran:

# Faltes greus: errors ortogràfics (v/b, s/x, y/ll [en castellà], h/*, etc.). Una falta greu suposa 0,5 punts menys de la nota. Tres faltes greus o més, anul·len l'exercici en la seua totalitat.

# Faltes lleus: els errors d'accentuació (titlles) es penalitzaran amb 0,25 punts i els errors de concordança entre subjecte i verb i errors de punctuació (punts, comes, etc.) amb 0,1 punts.