CA0915 - Models de Representació Cinematogràfica

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

 

8. Metodologia


La filosofia pedagògica que sustenta aquesta assignatura té com a objectiu la classe magistral combinada amb l'aprenentatge cooperatiu, progressiu i crític de l'alumnat al llar de tot el semestre. Per això la dinàmica de les classes serà la següent:

En les classes teòriques:

- Classes magistrals de teoria i il·lustració amb fragments audiovisuals.

En les classes pràctiques:

- Classe d'anàlisi fílmica per part del professorat.

- Exposició d'anàlisi fílmica grupal, comentaris i debat

- Probes tipus test o proba escrita del continguts impartits en les classes teòriques i pràctiques per a l'avaluació continua de l'assignatura