CA0915 - Models de Representació Cinematogràfica

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

Tipus de prova 

Ponderació

-1. Elaboració de treball acadèmic - 20 %

- 2. Examen escrit (test i anàlisi de fragments) - 80 %


1.Elaboració de treball acadèmic (20%)

Assaig grupal de l'anàlisi d'un film. L'anàlisi del film s'exposarà en classe i es comentarà també amb el/la professor/a de pràctiques i els companys/as. Les correccions es tindran en compte en l'escriptura final de l'assaig. L'anàlisi ha de quedar fonamentat amb un mínim de 10 referències bibliogràfiques de qualitat i ha de seguir el Llibre d'estil dels graus en Comunicació de l'UJI. 

- Tipus de prova: recuperable en segona convocatòria en format individual. 

- Puntuació total: 2 punts. 

- Nota mínima per a aprovar: 1 punt.


2.1. Proves d'avaluació contínua (30%) 

Al final de cadascuna de 10 classes pràctiques els/les alumnes/as realitzaran proves d'avaluació contínua del contingut impartit en la teoria i en les classes pràctiques (incloent els films treballats pels companys). 

- Tipus de prova: no recuperable ni en primera ni en segona convocatòria. Per tant, no seguir l'avaluació contínua implicarà que l'estudiant solament podrà optar a un màxim de 70% de la nota total de l'assignatura. 

- Puntuació total: 3 punts. 

- Nota mínima per a aprovar: 1.5 punts. 


 2. 2. Examen final (50%)

L'examen estarà compost per un test de 4 punts i per l'anàlisi d'un fragment audiovisual d'1 punt en el qual s'aplique la metodologia d'anàlisi fílmica aplicant fonamentalment els continguts teòrics. El seminari de l'assignatura s'avaluarà en una pregunta del test. 

- Tipus de prova: recuperable en segona convocatòria. 

- Puntuació total: 5 punts. 

- Nota mínima per a aprovar: 2.5 punts. 


Anotacions importants:


- Presentat. Perquè l'alumnat aparega com presentat en una convocatòria haurà d'entregar la prova de l'assaig i l'examen final. Tots els treballs han d'entregar-se a través de les tasques habilitades a l'Aula Virtual.

- Conservar notes de proves superades entre convocatòries. Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han sigut superades de la primera a la segona convocatòria. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

- Cura de l'expressió i de les presentacions. En totes les proves podran restar punts les faltes d'ortografia i el descuit en la redacció o els errors en el tractament de les imatges. Els estudiants hauran de consultar el Llibre d'estil dels graus en Comunicació de l'UJI.

- Responsabilitat de l'alumnat en la seua formació. Al principi del curs, l'alumnat tindrà disponible el cronograma de pràctiques i presentacions així com un llistat pel·lícules de visionari obligatori per al desenvolupament de l'assignatura. L'alumnat demostrarà aquests visionats en els debats a l'aula així com en les proves d'avaluació contínua.