TU0939 - Gestió de Qualitat en Empreses Turístiques

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

D'acord amb el caràcter teoricopràctic atribuït a la matèria en el pla d'estudis vigent, el mètode didàctic predominant en la impartició dels crèdits teòrics d'aquesta assignatura serà el de la classe magistral participativa, es fomentarà la participació a l'aula a través de la discussió de retalls de premsa, lectures, exercicis o casos aportats pel professorat. Per a donar suport al procés d'ensenyament-aprenentatge el professorat prepararà uns esquemes-transparències de cada tema per a un millor seguiment de la classe. El contingut d'aquestes transparències s'ha d'ampliar a partir de la bibliografia recomanada per a cada tema. Aquests continguts seran exigibles de manera individual als estudiants i estudiantes en l'examen escrit de l'assignatura.

El desenvolupament dels crèdits pràctics pretén ampliar i aplicar els conceptes rebuts en les classes teòriques, així com fomentar en l'alumnat les capacitats crítiques, analítiques i sintètiques a través de dues parts diferenciades:

a) La realització d'activitats pràctiques, com ara la resolució de casos pràctics, seminaris, la lectura i resum d'articles, la recerca d'informació, etc. L'estudiantat treballarà en grup aquestes activitats, realitzarà el treball especificat en cada una de les pràctiques, i lliurarà un informe amb la resolució de l'activitat (resolució de casos). Així mateix, la resolució de totes aquestes activitats es discutirà en les sessions pràctiques.

b) La realització d'un treball final (memòria de les pràctiques) que consistirà en l'elaboració d'un pla de millora en l'àmbit de la introducció d'una iniciativa de gestió de la qualitat, on els estudiants i estudiantes han d'aplicar-hi els instruments de mesura (autoavaluació) normalitzats existents i específics a cada un dels models per a implantar la gestió de la qualitat. Aquests instruments d'avaluació es proporcionaran a l'alumnat al llarg del curs. Els i les alumnes treballaran en equips i actuaran com a "consultors júnior" amb l'objectiu de dissenyar un pla de millora, d'acord amb l'esquema que se'ls facilitarà per part del professorat, en una empresa o organització de la seua elecció. El pla de millora serà tutelat pel professor al llarg del semestre. Cada equip elaborarà un informe sobre el treball realitzat, que serà exposat durant les últimes setmanes del curs (examen oral). S'ha elaborat una fitxa en la qual es detallen els objectius i el treball a realitzar en l'elaboració del pla de millora.