TU0939 - Gestió de Qualitat en Empreses Turístiques

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

Aprenentatge autònom.

CE-06 Tenir una marcada orientació de servei al client.

CE-12 Dirigir i gestionar els distints tipus d'organitzacions turístiques.

CE-25 Conèixer i comprendre els conceptes i eines necessaris per a poder desenvolupar i implementar plans estratègics en organitzacions turístiques.

CE-26 Planificar i gestionar els recursos humans de les organitzacions turístiques.

Capacitat d'anàlisi i síntesi.

Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

Motivació per la qualitat.

Raonament crític.

Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge