TU0922 - Investigació de Mercats

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia docent que s'emprarà en l'assignatura serà la següent:

Sessions teòriques (13,3%): en les sessions teòriques es desenvoluparan els continguts inclosos en el temari de l'assignatura. Aquestes classes tindran una part d'exposició magistral al costat d'altres activitats, a realitzar per  l'alumnat, que afavorisquen la comprensió de la matèria i la fixació de conceptes.

Sessions pràctiques (18,7%): les sessions pràctiques es desenvoluparan majoritàriament en una aula d'informàtica. Aquestes classes pretenen treballar els continguts de l'assignatura des d'un punt de vista eminentment pràctic, intenten apropar-se a la realitat de la societat que ens envolta tant com siga possible. D'aquesta manera és possible aplicar les tècniques estudiades per a solucionar qüestions relacionades amb el món real. Es treballarà des de la metodologia de l'aprenentatge basat en projectes, ja que l'envergadura d'un projecte d'investigació en tota la seua complexitat i en totes les fases donen de si per a veure la majoria d'aspectes tractats en la teoria. D'aquesta manera, l'alumnat ha de desenvolupar, en grup, una recerca de mercats completa sobre un tema proposat pel professorat. El treball s'ha de presentar davant tota la classe, de manera que s'exercite, també, la necessària capacitat de síntesi dels resultats rellevants i es desenvolupen els dots comunicatius necessaris per al desenvolupament de l'exercici professional dels i les alumnes.

Amb tot, es pretén un doble objectiu: en primer lloc, ajudar en la comprensió de conceptes, metodologies, etc. Alhora que també es pretén apropar l'alumnat a la realitat empresarial en què ens trobem.

Activitats no presencials (65,3%): comprendran les hores de treball de l'alumnat fora de les aules de classe. Comprendran tant activitats individuals com treballs en grup. Entre les tasques individuals s'inclouen les hores dedicades a la preparació dels treballs comandes individuals, així com l'estudi personal. en l'àmbit grupal, serà necessari realitzar diversos treballs en grup, així com l'elaboració del projecte de recerca final.

Tutories (0,6%): les tutories permetran la revisió dels conceptes teòrics explicats, així com la resolució de dubtes quant a la seua aplicació en les tasques pràctiques a realitzar.