TU0922 - Investigació de Mercats

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Criteris de superació

PRIMERA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA:

Aquesta assignatura s'ha dissenyat per potenciar el treball cooperatiu i continu dels i les alumnes. Així, el 50% de la nota s'obté de l'examen final individual i l'altre 50% del desenvolupament d'activitats pràctiques. Un desglossament informatiu d'activitats es recull a continuació.

Part pràctica:

Per a superar l'assignatura és necessari desenvolupar una recerca real completa, recollir-la escaientment en un informe final i realitzar una defensa pública d'aquest. Aquest apartat suposarà 3 punts (un 30%) de la qualificació final de l'alumnat, la nota serà la mateixa per a tot el grup, i caldrà obtenir-hi almenys 1,5 punts per a superar l'apartat. La investigació ha d'incloure, necessàriament, els següents punts:

1. Antecedents i problemàtica a estudiar,

2. Situació del sector,

3. Objectius de la recerca,

4. Recollida d'informació,

5. Determinació de la mostra,

6. Disseny i codificació del qüestionari,

7. Anàlisi de la informació,

8. Informe de resultats.

A més, al llarg del curs es resoldran una sèrie d'exercicis i problemes, els quals es realitzaran en grup, però que es defensaran personalment, per la qual cosa les valoracions d'aquest apartat seran individuals i no recuperables en posteriors convocatòries
. El valor total d'aquesta part és de 2 punts (20% de la nota total) i serà necessari realitzar, almenys, el 80% de les activitats proposades i obtenir 1 punt per a poder superar-la.


Part teòrica:

D'altra banda, es realitzarà una prova teòrica individual que suposarà l'altre 50% de la nota final de l'assignatura, és a dir 5 punts. Aquesta prova es considerarà superada només si s'obté una puntuació igual o superior a 2,5 punts. Un alumne o alumna es considerarà presentat a l'assignatura, per tant li correrà convocatòria quan es presente a la prova teòrica.

Per a superar l'assignatura, totes les parts han d'estar superades i, a més, la suma de totes les puntuacions ha de ser igual o superior a 5 punts.

SEGONA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA:

Es guardaran per a aquesta convocatòria només les parts en què s'hi haja superat el mínim establert.

Els i les alumnes que no hagen superat la part pràctica, aniran directament a la segona convocatòria ordinària, on, junt amb la prova teòrica (5 punts), hauran de superar una prova pràctica (3 punts). 
Si l'alumnat hagués superat la part de l'avaluació contínua (2 punts), la nota corresponent serà l'obtinguda en el transcurs de les classes pràctiques. Si no s'hagués superat l'avaluació contínua, aquesta nota no seria recuperable i l'estudiantat optaria a una nota màxima de 8 punts (5 de teoria i 3 de pràctica). Caldrà, com en convocatòries anteriors, aprovar les dues parts i obtenir una nota conjunta igual o superior a 5 punts per a superar l'assignatura.