TU0922 - Investigació de Mercats

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 64
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 34
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE-05 Convertir un problema empíric en un objecte d'investigació turística i extraure conclusions.

Capacitat d'anàlisi i síntesi.

Capacitat de gestió de la informació.

Presa de decisions.

Resolució de problemes.

Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge