TU0919 - Màrqueting Operatiu

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

 

La metodologia docent que s'emprarà en l'assignatura serà la següent:

Sessions teòriques (22,6%): els conceptes teòrics els desenvoluparan pel professorat de l'assignatura. Des del punt de vista metodològic, es farà ús de la classe magistral encara que també es pretén obrir el debat amb els i les alumnes a través de la discussió d'articles i lectures relacionats amb els diferents temes que es tractaran.
Sessions pràctiques (10%): es farà ús fonamentalment del mètode del cas i tota la feina desenvolupada durant aquestes sessions es realitzarà en equip. Amb el mètode del cas, es pretén que l'alumnat siga capaç d'aplicar els conceptes teòrics apresos per a poder identificar problemàtiques i aportar solucions a aquestes. A més, fer-ho en grup permetrà que l'alumnat aprenga a cooperar amb l'objecte d'obtenir un resultat més eficient i també, a defensar les seues postures i també, respectar les dels altres membres de l'equip.

Activitats no presencials (66,2%): abastaran les hores de treball individual de l'alumnat, que bàsicament inclouen les hores dedicades a l'estudi encara que també poden ser utilitzades per a la preparació d'activitats de caràcter pràctic així com les hores de treball en equip que hagen de dedicar per a la preparació d'aquestes últimes activitats i del projecte.

Tutories (0,6%): les tutories permetran la revisió dels conceptes teòrics explicats, així com la resolució de dubtes quant a la seua aplicació en les tasques pràctiques a realitzar.

Avaluació (1,3%): temps dedicat a la realització de l'examen i exposicions de plans de màrqueting.