TU0919 - Màrqueting Operatiu

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Resolució de casos

20%

Criteris de superació

En primer lloc, cal assenyalar que per a l'avaluació de l'assignatura es distingeixen dos itineraris d'avaluació. D'una banda, un itinerari dirigit a aquells i aquelles alumnes que opten per dur a terme un aprenentatge de l'assignatura i treballen en equip (Itinerari A). I d'altra banda, un altre itinerari per a aquells que, per motius justificats, opten per realitzar un aprenentatge individual (Itinerari B).

Això és així pel fet que la pràctica docent ens ha fet veure la dificultat per a treballar en equip en determinats col·lectius: treballadors i treballadores, persones amb baixes per malaltia o amb familiars en aquesta situació... i per tant, els problemes que es deriven de l'avaluació del treball en equip per a aquestes persones. Per aquest motiu i específicament per a ells i elles es desenvolupa aquest segon itinerari d'avaluació.

En aquest sentit, tots els i les alumnes han de comunicar al professorat de pràctiques de l'assignatura en el termini que aquest establisca, l'itinerari pel qual opten. Així, els o les alumnes que decidisquen optar pel primer itinerari, el de treball en equip, han de comunicar conjuntament a través de la fitxa de constitució del grup de treball. Mentre que l'alumnat que opte pel segon itinerari, ho ha de comunicar per correu electrònic al professorat de pràctiques. A més, s'entendrà que aquells alumnes matriculats que no comuniquen al professor l'itinerari pel qual opten en el període fixat per a això, s'entendran inscrits a l'Itinerari A, que és el propi de l'assignatura.

Pel que fa als criteris d'avaluació, aquests s'indiquen per itineraris a continuació.Itinerari A:

PRIMERA CONVOCATÒRIA:

Aquesta assignatura s'ha dissenyat per potenciar el treball cooperatiu i continu dels i les alumnes. El 50% de la nota s'obté del treball individual (part teòrica) i l'altre 50% del treball en equip (part pràctica). Per això, els i les alumnes que no s'hagen integrat en un equip en el termini proposat, no podran superar l'assignatura en la primera convocatòria, encara que sí que podran presentar-se a l'examen individual.

En l'avaluació de l'assignatura es té en compte la part pràctica en equip (Resolució de casos i Elaboració de treballs escrits) i la part teòrica individual (examen final).

Part pràctica: En primer lloc, cal assenyalar que l'avaluació del treball en equip suposarà un 50% de la nota final (és a dir, cada alumne o alumna podrà aconseguir un màxim de 5 punts). A més, s'exigeix ​​per a poder ser avaluats sota aquesta modalitat un grau de compliment de les activitats proposades d'almenys un 75%. En cas contrari, no s'aconseguirà el mínim i caldrà anar a la segona convocatòria.


Part teòrica: D'altra banda, es realitzarà una o varies proves escrites que suposaran l'altre 50% de la nota final de l'assignatura, on es posarà a prova l'alumnat de manera individual en relació a l'aprenentatge dels continguts teòrics. L'avaluació d'aquesta part es farà al final del semestre o en diferents proves al llarg del mateix, a decisió de l'estudiantat a partir de les opcions plantejades a l'Aula Virtual de l'assignatura.

Per a tenir aprovada l'assignatura és necessari aconseguir els mínims exigits en cadascuna de les parts (treball en equip i examen individual), és a dir, almenys 2 punts en cadascuna d'elles.

Els mínims establits en la part teòrica i pràctica de l'assignatura són condició necessària, però no suficient, ja que la suma de totes les parts ha de ser igual a 5 punts.SEGONA CONVOCATÒRIA:

Es poden guardar per a la segona convocatòria només les parts que han superat el mínim: l'examen teóric (2 punts) o la part pràctica de l'assignatura (2 punts). Els equips que suspenguen la part pràctica, així com aquells que no s'hagen integrat en un equip en els terminis previstos, aniran a la segona convocatòria, hauran de presentar-hi de nou els treballs escrits (en equip), amb una valoració de 3 punts, de la qual cal obtenir com a mínim 1,5 punts. En aquesta convocatòria extraordinària es mantindrà la nota de resolució de casos de la primera convocatòria, siga quina siga, sense possibilitat de recuperació.

Igual que en la convocatòria ordinària, els mínims establerts en la part teòrica i pràctica de l'assignatura són condició necessària, però no suficient, ja que la suma de totes les parts ha de ser igual a 5 punts.

Itinerari B:

Per als i les alumnes que opten per l'itinerari individual de l'assignatura, l'avaluació de l'assignatura es realitza mitjançant l'avaluació de la part teòrica i l'elaboració d'un projecte individual de caràcter pràctic.

L'avaluació de la part teòrica serà la mateixa que realitze l'alumnat de l'Itinerari A i suposarà un màxim de 5 punts, s'hi exigeix un mínim de 2 punts. Per la seua banda, l'elaboració del projecte individual suposarà un màxim de 3 punts. 

Cal tenir en compte que la nota màxima a aconseguir pels i les alumnes en l'itinerari B serà de notable (8), tenint en compte que per a tenir aprovada l'assignatura és necessari obtenir almenys una nota igual o superior a 5.

Si aquesta nota total no es superior a 5, en la segon convocatòria es podran recuperar tant l'examen com el projecte individual, dins de les dates oficials marcades per la titulació.
Finalment, cal destacar que, per a considerar a un estudiant o estudianta com a presentat en l'avaluació de l'assignatura, haurà de presentar-se a l'examen escrit individual que es realitzarà en la data oficial d'examen fixada per la Universitat Jaume I.IMPORTANT:

- En el cas que algun estudiant o estudianta no puga acudir en la data determinada per a l'examen final, a causa a alguns dels motius de causa major recollits en la normativa d'exàmens, haurà de notificar per escrit al coordinador de l'assignatura amb una antelació suficient (menys un mes abans de la data oficial l'examen) i fer constar aquests motius. El canvi de data es regirà pels criteris de la normativa d'exàmens.

- Els estudiants i estudiantes tindran dret a una revisió de la correcció del seu examen en els termes que preveu la normativa d'exàmens de la Universitat Jaume I.

- D'altra banda, aquell alumne o alumna que copie alguna part dels exercicis exigits per a l'avaluació de l'assignatura (siga examen, treball, o qualsevol altra activitat proposada) quedarà automàticament suspès. Per aprovar l'assignatura haurà de superar un examen oral davant d'un tribunal ordinari format per professorat de l'àrea de comercialització i investigació de mercats. Tot això amb independència del procediment disciplinari que, segons la normativa d'exàmens vigent, es puga iniciar per  la  Universitat Jaume I.