TU0913 - Direcció Estratègica d'Organitzacions Turístiques

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Resolució de casos

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

A) L’avaluació d’aquesta assignatura consta de dues parts:

    1. Part pràctica: resolució de casos i elaboració de treballs (40 % de la nota final). Per a aprovar l’assignatura s’ha d’obtenir en aquesta part un 1,6 sobre 4. Si no s'obté la qualificació mínima en la resolució de casos i elaboració de treballs durant el curs, es pot superar aquesta part per mitjà de la resolució d'un cas pràctic en l'examen de la segona convocatòria ordinària.

     2. Part teòrica: examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes) (60 % de la nota final). Per a aprovar l’assignatura s’ha d’obtenir en l’examen un 2,4 sobre 6.

     La nota de la part pràctica es guarda per a la segona convocatòria del mateix curs acadèmic, però no per a posteriors cursos.

B) Perquè l'estudiantat es considere presentat en una convocatòria s’ha de presentar a l'examen escrit.