TU0905 - Recursos Territorials Turístics

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Resolució d'exercicis i problemes

40%

Criteris de superació

L'avaluació consistirà en una prova escrita de preguntes de desenvolupament o de tipus test, i en la valoració dels treballs pràctics de laboratori. El pes relatiu de cada part és del 60% i el 40% respectivament, però l'estudiantat ha d'aconseguir el 50% en cadascuna.
L'estudiantat es considerarà presentat quan haja realitzat l'examen escrit.
En la segona convocatòria es podrà superar les dues parts de l'assignatura.