RL0945 - Gestió del Coneixement i TIC en l'Empresa

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

En les classes teòriques es presentarà el contingut dels temes que conformen el programa de l'assignatura. El desenvolupament teòric de la matèria es basarà en el mètode de la classe magistral participativa, d'aquesta manera, el professorat es dedica en les exposicions a proporcionar als i a les alumnes la informació verbal necessària perquè aquests siguen capaços de confeccionar per ells mateixos cada tema sobre la base de la bibliografia ressenyada en el programa de l'assignatura i reflexionar sobre els punts crítics de cada tema. A més, es proposaran casos, exemples, il·lustracions o lectures addicionals per a reforçar alguns punts del programa. Per a donar suport al procés d'ensenyament-aprenentatge el professorat prepararà transparències de cada tema per a un millor seguiment de la classe. És convenient completar el contingut de les transparències amb la bibliografia recomanada.

Pel que fa a les classes pràctiques, aquestes no constitueixen solament un complement de les classes teòriques. L'objectiu és doble:

1. Reafirmar l'aprenentatge dels conceptes, teories i tècniques estudiats en el mòdul teòric, aclarir els dubtes i aprofundir en els aspectes insuficientment desenvolupats en les classes teòriques.

2. Desenvolupar les actituds, destreses i habilitats que l'assignatura busca potenciar per a preparar els estudiants i les estudiantes per a l'exercici professional, com són:
la capacitat d'anàlisi i síntesi, la capacitat d'organització i planificació, la capacitat per comprendre la diversitat de funcions empresarials i organitzatives, la capacitat d'aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació.

 

Quant a la metodologia de les classes pràctiques, es treballarà en grups de quatre o cinc alumnes. L'alumnat, organitzat en grups, desenvoluparà un treball tutoritzat pel professorat. En aquest cas, les sessions pràctiques seran impartides al despatx del professorat o en els seminaris habilitats per a aquest tipus d'activitats. La informació relativa a les activitats pràctiques estarà disponible en el dossier de pràctiques.