RL0945 - Gestió del Coneixement i TIC en l'Empresa

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

22 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

7 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 59
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 46
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat d'organització i planificació.

CG06 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi.

CG09 - Presa de decisions.

CG10 - Treball en equip.

CED-03 Capacitat per a comprendre la diversitat de funcions empresarials i organitzatives, així com de les especials característiques del treball directiu

CEP-02 Capacitat d'aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en diferents àmbits d'actuació.

Resultats d'aprenentatge

Capacitat per a utilitzar els sistemes d’informació com a base de la gestió del coneixement

Capacitat per a l’ús i interpretació de la informació sobre recursos humans en les organitzacions