RL0943 - Règim Jurídic de la Descentralització Productiva

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

L'estudi de les actuals formes d'organització del treball i de la producció de l'empresa és una realitat emergent que planteja nous reptes en l'àmbit de les relacions laborals, de manera que aquest és l'objecte d'estudi d'aquesta assignatura.

Es parteix del concepte de descentralització productiva per anar examinant les seves diferents formes o mecanismes i la complexa problemàtica de la imputació de responsabilitats empresarials en els diferents àmbits: laboral, de seguretat social i de prevenció de riscos laborals ..

Amb el seu estudi es desenvoluparà la capacitat per determinar els problemes associats a les fronteres del treballador i empresari, així com per poder oferir una solució als problemes de flexibilitat laboral i externalització productiva, amb especial atenció als grups d'empreses i la transnacionalització

TEMA 1. QÜESTIONS PRELIMINARS

1. La llibertat d'empresa i de contractació. Sistemes de col · locació

2. L'organització de l'empresa: models organitzatius.

3. L'empresari aparent: l'aixecament del vel.

4. Mecanismes de descentralització productiva: subcontractació, empreses de treball temporal, grups d'empreses, els treballadors autònoms.

5. Dimensió de l'empresa i normativa laboral.

6. Globalització i deslocalització

TEMA 2. LA SUBCONTRACTACIÓ D'OBRES I SERVEIS

1. Concepte. Delimitació de figures afins: la cessió il · legal de mà d'obra.

2. Subcontractació i contracte de treball. Responsabilitats.

3. Subcontractació i Seguretat Social. Responsabilitats

4. Subcontractació i prevenció de riscos laborals. Responsabilitats

5. La subcontractació en el sector de la Construcció. La Llei 32/2006, de 22 de novembre.

5.1. Àmbit d'aplicació.

5.2. Requisits que han de complir les empreses o els treballadors autònoms.

5.3. Límits a la subcontractació.

5.4. Deures de documentació i formació dels treballadors.

5.4. Responsabilitats específiques.

TEMA 3. LES EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL DIMENSIÓ NACIONAL DE LA POLÍTICA D'OCUPACIÓ

1. Concepte

2. Autorització i requisits de constitució. Efectes de l'incompliment

3. La relació entre l'ETT i l'empresa usuària: el contracte de posada a disposició

3.1. Supòsits d'utilització

3.2. Exclusions

3.3. Conseqüències de la realització de contractes de posada a disposició en supòsits exclosos, no permesos, prohibits o diferents dels previstos legalment

4. Relacions laborals a l'ETT

4.1. Forma i durada del contracte de treball

4.2. Obligacions de l'ETT

4.3. Drets dels treballadors posats a disposició

4.5. Negociació col · lectiva

5. Relacions entre el treballador i l'empresa usuària

5.1. Obligacions de l'empresa usuària

5.2. Drets dels treballadors a l'empresa usuària

6. Activitat transnacional de les ETT

6.1. Activitat a Espanya d'ETT establertes en altres països de la UE o EEE

6.2. Activitat de les ETT espanyoles a la UE o EEE

7. Infraccions i sancions

TEMA 4. UNIONS, AGRAUPACIONES I ALTRES FORMES DE COL · LABORACIÓ ENTRE EMPRESES

1. Unions d'empreses.

1.1 Concepte.

1.2. Normativa aplicable

1.3. Conseqüències

2. Agrupacions d'empreses

01/02 concepte

2.2. Normativa aplicable

2.3. Responsabilitats

3. Altres formes de col · laboració: franquícies, concessió, factoring

TEMA 5. EL TREBALLADOR AUTÒNOM

1. Identificació del treballador autònom. Delimitació de figures afins.

2. Normativa aplicable. La Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del Treball Autònom.

3. Règim professional comú del treballador autònom.

4. Règim professional del treballador autònom econòmicament Dependents (TRADE).

5. Alguns sectors especialment rellevants: transportistes i agents comercials.