RL0943 - Règim Jurídic de la Descentralització Productiva

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Els ensenyaments teòriques comprendran l'exposició de la matèria en classe per part del professor així com la realització per part de l'alumne d'aquelles activitats programades necessàries perquè l'alumne adquireixe les competències assenyalades i concretament, sigue capaç de comprendre en cada moment històric les polítiques actives d'ocupació així com conèixer i saber aplicar aquestes polítiques. Així doncs, en aquesta metodologia es combina l'explicació teòrica a classe amb la realització per part de l'alumne de diverses activitats obligatòries (avaluables en la nota final) que li introdueixen en el camí de l'autoaprenentatge i el doten dels recursos necessaris per mantenir-se actualitzat. Aquestes activitats obligatòries, que ocasionalment seran objecte d'exposició o posada en comú a classe, tenen un valor de 2,5 punts (sobre un total de 10) en l'avaluació de l'assignatura. A més, es preveu la realització per part de l'alumne d'activitats pràctiques, enteses com la solució de problemes jurídics aplicant la normativa vigent en cada cas.