RL0943 - Règim Jurídic de la Descentralització Productiva

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

75%

Observació/execució de tasques i pràctiques

25%

Criteris de superació

L'examen es presencial se realisarà en les dates previstes. Este examen te una part teorica (en un valor de 6,5 punts) i una part practica (en un valor de 1 punts).. La calificacio maxima a obtindre sera de 7.5 punts.

 La part teorica consistix en la realisacio d'un examen TEST de 25 preguntes en quatre alternatives de les que soles una es válida. Cada pregunta be contestada te un valor de 0. 26 punts. Les respostes erronees resten 0.13 punts. Les preguntes en blanc no tenen valor. L'examen practic consistix en la resolucio d'un cas practic en valor de 1 punt. Per a adicionar la calificacio obtinguda en el practic se requerix haver obtingut una puntuacio minima en el teoric de 3,25 punts.

L'estudiantado deura obtindre al menys una calificacio quantitativa de 3,75 punts (sobre 7,5) en l'examen escrit per a poder superar l'assignatura. Esta prova escrita computa el 75% de la nota final.

Observacio /eixecucio de tasques i practiques: 25% de la nota total s'obte a partir de l'evaluacio de les diferents activitats obligatories (i, en el seu cas, voluntaries) que han de realisar-se per l'alumne a lo llarc del periodo de docencia de l'assignatura, en les dates indicades i que s'aniran senyalant en el seu moment. Dites activitats poden tindre que portar-se a veta en les sessions de classe de forma presencial o, en el seu cas, no presencial, pero sempre durant el periodo de docencia de l'assignatura i en les dates que s'indiquen, no sent recuperables. Esta prova supon una nota total maxima de 2,5 punts. La seua mera realisacio no implica obtindre la calificacio maxima i la calificacio obtinguda nomes se tindra en conte en primera i segona convocatoria. Donat el caracter dinamic de la docencia, en independencia del carácter (TE/PR/LAB/SEM/TUT) que tinga atribuida la CLASE en els horaris del SIA o en la programacio de la Guia Docent, les activitats obligatories valorables se podran exigir, previ avis per part del professor, en qualsevol d'elles.

En conseqüencia: L'examen escrit supon un 75% de la nota final. L'eixecucio de tasques practiques: 25% de la nota final.

 La nota minima per a superar l'assignatura es de 5, ademes l'estudiantado deura obtindre al menys una calificacio quantitativa de 3,75 punts (sobre 7,5) en l'examen escrit per a poder sumar la puntuacio obtinguda en l'eixecucio de les tasques obligatories. La puntuacio de l'assignatura ve donada per la suma de les notes obtingudes en l'examen escrit teoric-practic –UNA volta alcançada la puntuacio de, al menys, 3,75- i l'obtinguda per l'eixecucio de les tasques obligatories durant el curs.

S'enten per presentat l'alumne que realisa la prova escrita teoric-practica. La no realisacio de les activitats obligatories implica la perdua del valor d'estes en la nota final. Les notes de les activitats obligatories se tindran en conte en primera i segona convocatoria