RL0943 - Règim Jurídic de la Descentralització Productiva

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

13 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 44
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 61
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEA-04 Aplicar els coneixements a la pràctica

CEA-05 Capacitat per a comprendre la relació entre processos socials i la dinàmica de les relacions laborals. 

CED-01 -verde- Capacitat per a conèixer i aplicar el -/verde- marc normatiu regulador de les relacions laborals.

CEP-03 Capacitat per a seleccionar i gestionar informació i documentació laboral.

CEP-11 Capacitat per a assessorar i/o gestionar en matèria d'ocupació i contractació laboral.

Resultats d'aprenentatge

Capacitat per a determinar i oferir una solució als problemes de flexibilitat laboral i externalització productiva, amb especial atenció als grups d’empreses i la transnacionalització.

Capacitat per a determinar els problemes associats a les fronteres del treballador i empresari.