RL0941 - Psicologia de la Prevenció de Riscos Laborals

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Resolució de casos

30%

Resolució d'exercicis i problemes

30%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

10%

Entrevista de tutorització i/o informes d'experts

10%

Criteris de superació

A) L'aprovat en l'assignatura s'aconseguirà obtenint un mínim de 5 punts sobre 10 del total de l'avaluació, considerant la suma ponderada de les notes de les proves.

B) L'estudiant es considerarà presentat en una convocatòria sempre que faça una de les proves.