RL0941 - Psicologia de la Prevenció de Riscos Laborals

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

22 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 35
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Aprenentatge autònom.

CG10 - Treball en equip.

CED-07 Capacitat per a conèixer i aplicar els coneixements sobre la salut laboral i prevenció de riscos laborals.

Resultats d'aprenentatge

Capacitat per a intervindre en la gestió dels riscos psicosocials

Capacitat per a detectar riscos psicosocials