RL0940 - Habilitats de Direcció i Coordinació

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Observació/execució de tasques i pràctiques

40%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Resolució de casos

20%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

A) L'aprovat en l'assignatura s'aconseguirà obtenint un mínim de 5 punts sobre 10 de l'total de l'avaluació de l'assignatura, sempre que estiguin aprovades per separat la part teòrica, part pràctica i seminari (s'ha d'obtenir un mínim de 5 punts en cada activitat per poder intervenir la nota mitjana final de l'assignatura). La no realització de les activitats obligatòries implica la pèrdua de la valor d'aquestes en la nota final, i no és recuperables. Les notes de les activitats obligatòries es tindran en compte en primera i segona convocatòria.

B) Es donarà la consideració de "Presentat" a una assignatura a l'estudiantat que hagi realitzat la prova final (30% de la nota), que vindrà determinada pel calendari acadèmic, o s'hagi presentat a el percentatge de la resta d'activitats d'avaluació obligatòries (pràctiques i seminaris) que especificades en aquesta guia docent (60% de la nota).